تغییر زندگی http://razdarun.mihanblog.com 2018-12-14T13:11:11+01:00 text/html 2016-12-06T09:59:14+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران ساخت ویزا کارت،فایل رایگان (حتمآ بازدید کنید) http://razdarun.mihanblog.com/post/116 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 850px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 844px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/9762/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-(%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF)/?getppsid=18139" target="_blank"><font size="4"><img src="http://kialink.ir/img_project/3379_1469434823.jpg" alt="ساخت ویزا کارت،فایل رایگان (حتمآ بازدید کنید)" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></font></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/9762/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-(%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF)/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;"><font size="4">ساخت ویزا کارت،فایل رایگان (حتمآ بازدید کنید)</font></a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><p><font size="4">ساخت ویزا کارت رایگان و خرید اینترنتی (100% شدنی)&nbsp;</font></p><p><font size="4">ویزا کارت رایگان به دست آورید و هر چیزی که می خواهید بخرید.</font></p><p><font size="4">این راه واقعی و تضمینی است.</font></p><p><font size="4">در مرحله اول وارد لینک ساخت رایگان ویزا کارت درسمت راست سایت شوید.</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">درمرحله بعد</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">بر روی این گزینه کلیک کنید Create A Free Account</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">در این مرحله گزینه ها را پر کنید.</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">1.UserName: نام کاربری</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">2.Password: کلمه عبور (حتما باید بین 7-15حرف باشد)</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">3.First Name: اسم شخص(هر چیز)</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">4.Last Name: نام خانوادگی(هر چیز)</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">5. مذکر یا مونث(Male: مذکر )(Female: مونث )</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">6. سن</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">7.ایمیلتون</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">8. کلمات درون عکس را باید وارد کنید.</font></p><p><font size="4">در صفحه ی بعد حتما login را بزنید و با نام کاربری جدید وارد شوید</font></p><p><font size="4">. بر روی</font></p><p><font size="4">Create Free Account کلیک کنید و صفحه جدیدی نمایان می شود، و این تازه شروع کار است،</font></p><p><font size="4">و این جدول برای شما نمایان می شود :</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">My A.W.Survey State:</font></p><p><font size="4">و مقدار پول شما صفر می باشد،</font></p><p><font size="4">و کمی پایین تر جدولی دیگر قرار داردبا نام:</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">The Following Surveys are Available:</font></p><p><font size="4">وارد هر یک از گزینه ها شوید مثلا :</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">Welcome Survey -- A $6.00 Website Evaluation is Available.</font></p><p><font size="4">بر رویش کلیک کنید،</font></p><p><font size="4">صفحه جدیدی نمایان می شود، کلیک کنید :</font></p><p><font size="4">Start Survey Now ،</font></p><p><font size="4">دو تا مکان برای نوشتن ظاهر می شود،هر چیزی که می خواهید وارد کنید و بعد بر روی گزینه زیر کلیک کنید :</font></p><p><font size="4">click here to submit both reviews</font></p><p><font size="4">وقتی صفحه دیگری بازشد بر روی گزینه زیر کلیک کنید:</font></p><p><font size="4">Click Here to go Home and to see your New Balance</font></p><p><font size="4">صفحه دیگری باز می شود،و دوباره سراغ همان جدولی که گفتم بروید:</font></p><p><font size="4">و دوباره این کار را انجام دهیدتا پول شما به ۲۶ دلار برسد.</font></p><p><font size="4">و بعد بر روی این گزینه کلیک کنید.</font></p><p><font size="4">Refer Friends and Earn 1.25 per Friend</font></p><p><font size="4">در قسمت Your Direct Referring Link is below لینک اختصاصی شما قرار دارد. آنرا به دوستانتان معرفی کنید تا مراحل شما را طی کنند. به ازای ثبت نام کردن هر کدام از دوستانتان مبلغی به پولتان اضافه میشود.</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">و به این صفحه برویدHome :</font></p><p><font size="4">و سپس به همان جدول پولتان برگردید.</font></p><p><font size="4">&nbsp;</font></p><p><font size="4">وقتی پولتان به ۷۵ دلار رسید بر روی گزینه کلیک کنید Redeem Money</font></p><p><font size="4">بعد به صفحه دیگری میروید،</font></p><p><font size="4">به شما شماره کارت ویزا اهدا می شود</font></p><p><font size="4">ویزا کارت مجانی رایگان دریافت می کنید و هر چیز که می خواهید بر روی اینترنت می توانید خریداری کنید.</font></p><p><font size="4">تازه میتوانید اکانت راپید شیر هم خریداری کنید .</font></p><p><font size="4">اصلا نیازی به خرید این فایل نیست فقط مندرجات بالا را به خوبی وبادقت بخوانید.</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><font size="4"><br><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/9762/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%8C%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-(%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF)/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></font></div></div></div></div><font size="4"><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-06T09:54:18+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران کسب درآمد اینترنتی هفت روزه(تا2میلیون در ماه کسب درآمد داشته باشید) http://razdarun.mihanblog.com/post/115 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 994px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 988px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/8427/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87(%D8%AA%D8%A72%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank"><img src="http://kialink.ir/img_project/3379_1469434736.jpg" alt="کسب درآمد اینترنتی هفت روزه(تا2میلیون در ماه کسب درآمد داشته باشید)" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</h3><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><br></h3><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><br></h3><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><br></h3><h3 style="direction: rtl; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important; text-align: right;"><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/8427/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87(%D8%AA%D8%A72%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;">کسب درآمد اینترنتی هفت روزه(تا2میلیون در ماه کسب درآمد داشته باشید)</a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><div><br><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td height="1664"><table dir="rtl" border="0" width="962" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td width="115">&nbsp;</td><td colspan="2"><br></td></tr><tr><td height="226">&nbsp;</td><td width="689"><div class="roundedCorv"><div class="top-left">&nbsp;</div><div class="top-right">&nbsp;</div><div class="inside"><div class="template_container" dir="rtl"><table dir="rtl" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10"><tbody><tr><td><p class="style14 style15"><span class="style14 style15"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="کسب درآمد از اینترنت " width="26" height="28"></span></p><h2 class="infoh2css"><a title="کسب درآمد اینترنتی هفت روزه(تا2میلیون در ماه کسب درآمد داشته باشید)" href="http://iranpol.4kia.ir/info/8427/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87(%D8%AA%D8%A72%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/">کسب درآمد اینترنتی هفت روزه(تا2میلیون در ماه کسب درآمد داشته باشید)</a></h2><p class="style14">&nbsp;</p><p class="style14">این هفت روش آسان و سریع برای<br>کسب درآمد از اینترنت آن قدر ساده<br>است که از خودتان می پرسید...&nbsp;<br><span class="style16">"چه طور قبلا به فکرم نرسیده بود؟"</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><table border="0" width="464" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center"><tbody><tr><td width="444"><p class="style17">بله! بالاخره شما هم می توانید از کسب و کار اینترنتی و به آسانی در منزل و با کامپیوتر خود درآمد عالی پیدا کنید. در ۳ دقیقه آینده به راحتی با هفت روش ساده برای کسب درآمد فوق العاده آشنا می شوید.پس اگر آب هم دستتان هست آن را زمین بگذارید و این صفحه را تا آخر بخوانید...</p></td></tr></tbody></table><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/mona-tiny.jpg" alt="مونا افشار" width="110" height="126" align="right" hspace="0" vspace="5"></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>از طرف: مونا افشار</strong><br>سه شنبه، ساعت ۱۱:۲۷ صبح</p><p>&nbsp;</p><p>سلام دوست عزیز،</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="style17">&nbsp;</p><p class="style17">آیا دوست دارید که این شکلی شوید وقتی بالاخره از اینترنت کسب درآمد کنید؟</p><p><br><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/oldman.jpg" alt="کسب درآمد از اینترنت" width="120" height="118"></p><p><br>راستش را بگویید: تا به حال به چندین سایت آموزش کسب درآمد از اینترنت سرزده اید؟ چند تا مقاله خوانده اید؟ چند تا از این سایت ها واقعا به شما کمک کرد از طریق اینترنت پول درآورید؟</p><p>&nbsp;</p><p dir="rtl">این سوال مهم اینجا پیش می آید: اگر همین طور ادامه دهید،<strong>&nbsp;فکر نمی کنید ممکن است تا زمانی که موفق شوید واقعا مانند این پدربزرگ پیر شده باشید؟</strong>&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/smile2.png" alt="" width="21" height="20" align="absmiddle"></p><p>&nbsp;</p><p class="style32">آیا این سوالات برای شما آشنا نیست؟</p><p>&nbsp;</p><table dir="ltr" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="94%"><p><strong>آیا واقعا می توانم از طریق اینترنت در منزل کسب درآمد کنم؟</strong></p></td><td width="6%"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr><tr><td><p><strong>چه قدر طول می کشد تا به درآمد عالی و دلخواه خود برسم؟</strong></p></td><td><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr><tr><td><p><strong>از کجا باید شروع کنم؟ قدم اول چیست؟</strong></p></td><td><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>اما سوال مهم این است... بعد از این همه جستجو، جواب چند تا از سوال هایتان را واقعا پیدا کرده اید؟</p><p>&nbsp;</p><p>بله دوست عزیز، حقیقت این است که سایت های مفید در زمینه درآمد اینترنتی بسیار کم است. شما برای شروع به کسب درآمد از اینترنت و موفقیت در کار خود سوالات مختلفی دارید. اما چگونه کسی را پیدا کنید که اطلاعات مورد نظرتان را در دست شما قرار دهد؟</p><p>&nbsp;</p><p><br><span class="style33 style16">خبر خوش: پاسخ تمام سوالات شما اینجاست!</span></p><p class="style22">&nbsp;</p><p class="style22">&nbsp;</p><p>بله، امروز شما بالاخره پاسخ تمام سوالات خود را به راحتی همین جا پیدا می کنید. پس این مقاله را تا آخر با دقت بخوانید تا جواب تمام آنچه به دنبالش بوده اید را کشف کنید...</p><p>&nbsp;</p><p class="style34">بگذارید حدس بزنم...</p><p>&nbsp;</p><p>شما حتما تا به حال خیلی در مورد روش های کسب درآمد در اینترنت جستجو کرده اید. حتما به خیلی از سایت ها مراجه کرده اید و مقالات مختلفی را خوانده اید - چه انگلیسی یا فارسی.</p><p>&nbsp;</p><p>اما هیچ کدام از این ها نتوانسته اند راه مطمئن و سریعی پیش پایتان بگذارند تا بتوانید به درآمد دلخواه خود دست یابید. حتی ممکن است این همه اطلاعات پراکنده شما را بیشتر سردرگم کرده باشد تا اینکه به شما کمک کند. حتما<strong>&nbsp;سوالات مهمی در ذهن شماست و به دنبال پاسخ خود سرگردان هستید.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>بعد از این همه جستجو شاید از خود تان پرسیده باشید...</p><p>&nbsp;</p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#ffff99" width="465" height="50"><p><span class="style23">"آیا واقعا راه آسان تر و سریع تری وجود ندارد؟ چه طور خیلی افراد از طریق اینترنت درآمد عالی کسب می کنند ولی من هنوز موفق نشده ام؟!"</span></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/man-frustrated.jpg" alt="کسب درآمد از اینترنت" width="150" height="201" align="left">سوال بسیار خوبی است...</p><p>&nbsp;</p><p>من<strong>&nbsp;کاملا شرایط شما را درک می کنم&nbsp;</strong>برای این که خودم هم<strong>&nbsp;۳ سال پیش دقیقا در جایگاه شما قرار داشتم.&nbsp;</strong>بی نهایت مشتاق بودم که راه کسب درآمد از اینترنت را کشف کنم و در این کار موفق شوم.</p><p>&nbsp;</p><p>خیلی جستجو و تحقیق کردم. به هر سایتی که فکرش را بکنید هم سر زدم و چند هزار دلار صرف خرید کتاب های خارجی از اساتید خارجی در این زمینه کردم. تمام پس انداز چند ساله ام را برای کسب آموزش سرمایه گذاری کردم و راستش حتی کمی هم از دوستان و خانواده قرض گرفتم.</p><p>&nbsp;</p><p>ماه ها طول کشید تا جواب تک تک سوالاتم را پیدا کردم و موفق به کسب درآمد عالی شدم. حالا ۳ سال است که مشغول این کار هستم و درآمد فوق العاده ای هم کسب می کنم،طوری که به مالزی برای زندگی رفتم و اینجا زندگی راحت و ایده ال خود را ایجاد کردم.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>و اما خبر خوب برای شما دوست عزیز؟</strong></p><p>&nbsp;</p><p class="style39">شما راه ۳ ساله را فقط در ۳ روز&nbsp;<br>به آسانی طی می کنید!</p></td></tr></tbody></table></div><p class="nobottomgap style6">&nbsp;</p></div></div></td><td width="158"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/manpeek.jpg" alt="" width="160" height="334"></p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td><table dir="rtl" border="0" width="964" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td width="115">&nbsp;</td><td width="689"><div class="roundedCorv"><div class="inside"><div class="template_container" dir="rtl"><table dir="rtl" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="10"><tbody><tr><td><table dir="ltr" border="0" width="448" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center" style="height: 13872px;"><tbody><tr><td width="4%">&nbsp;</td><td width="96%"><p>حالا شما<strong>&nbsp;می توانید به راحتی از نتیجه ی ۳ سال تلاش من استفاده کنید و خیلی آسان شروع به کسب درآمد</strong></p><p><strong>کنید.</strong>کسی قبلا این جاده را برای شما هموار کرده است.</p><p>حالا فقط تصمیم با شما است که در آن گام بردارید و به موفقیت دست یابید.</p><p>&nbsp;</p><p>بله، شما دیگر نیاز نیست کتاب های خارجی گران قیمت را بگیرید تا پاسخ سوالات خود را پیدا کنید. دیگر لازم نیست ماه ها وقت صرف کنید تا شروع به کسب درآمد کنید. شما به راحتی در این کتاب پاسخ سوالات خود را کشف می کنید و می توانید از همین امروز از اینترنت کسب درآمد کنید.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>از این ساده تر هم مگر می شود؟&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/smile2.png" alt="" width="21" height="20"></strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="style22 style16 style37">چه قدر می توانید از اینترنت درآمد کسب کنید؟</p><p>&nbsp;</p><p>پاسخ این سوال<strong>&nbsp;بی نهایت&nbsp;</strong>است.</p><p>&nbsp;</p><p>بله،<strong>&nbsp;در کسب درآمد از اینترنت هیچ حد و مرزی وجود ندارد.&nbsp;</strong>سقف موفقیت شما بی نهایت است و<strong>&nbsp;فقط به میزان تلاش و بلند اندیشی شما بستگی دارد</strong>. در این حرفه بر خلاف شغل های معمولی که حقوق شما کاملا محدود است، اینجا می توانید هر چه قدر که دوست دارید از اینترنت درآمد کسب کنید.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>این هم چند نمونه از درآمد من است برای نشان دادن اینکه شما هم می توانید به درآمد دلخواه خود دست یابید..</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p class="style21"><strong>چک درآمد از تبلیغات گوگل ادسنس:</strong></p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/check-small.jpg" alt="گوگل ادسنس" width="529" height="239"></p><p>&nbsp;</p><p class="style21"><strong>صفحه ی حساب درآمد من در سایت کلیک بانک:</strong></p><p class="style34">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/clickbank-small.jpg" alt="حساب درآمد" width="417" height="343"></p><p><strong><br><span class="style41">عکس محل سکونت من در مالزی در مجتمع زیبا و معروف Armanee Terrace:</span></strong></p><p class="style41">&nbsp;</p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/armanee-condo1.jpg" alt="درآمد اینترنتی" width="525" height="365"></strong></p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/armanee-condo2.jpg" alt="تجارت از طریق اینترنت " width="529" height="374"></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/armanee-condo3.jpg" alt="کاریابی در اینترنت " width="512" height="326"></strong></p><p>&nbsp;</p><p><span class="style21"><span class="style41"><strong><br>این هم عکس ماشین من: ( Toyota Vios )</strong></span><br><br></span></p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/car2.jpg" alt="ماشین" width="417" height="294"></strong></p><p>&nbsp;</p><p>همان طور که می بینید، شما هم می توانید از طریق کسب درآمد اینترنتی<strong>&nbsp;به زندگی رویایی خود دست یابید.&nbsp;</strong>هیچ حد و مرزی برای موفقیت شما وجود ندارد و امکان افزایش درآمد شما در این حرفه بی نهایت است.</p><p>&nbsp;</p><p>و حالا قبل از این که برویم سراغ کشف بهترین راه های درآمد اینترنتی، یک راز مهم وجود دارد که شما می خواهید بدانید...</p><p><span class="style36"><strong>آیا می دانید؟ یک راز مهم در مورد سایت های کسب&nbsp;</strong></span><span class="style36"><br><strong>درآمد از اینترنت که ممکن است ندانید...</strong></span></p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right"><strong>می دانید چرا سایت های مختلفی که دیده اید نتوانسته اند به شما کمک کنند کسب درآمد کنید؟</strong></p><p dir="rtl" align="right"><br>حقیقت این است که اکثر این سایت های آموزشی برای کسب درآمد در اینترنت توسط کسانی ایجاد شده اند که<strong>&nbsp;خودشان هم دقیقا رمز و رموز درآمد اینترنتی را نمی دانند.</strong>&nbsp;بله، خیلی از آنها هنوز خودشان هم درآمد چندانی کسب نکرده اند و تجربه ی موفقی در این حرفه ندارند.<strong>&nbsp;پس چه طور می توانند به شما چیزی را که خودشان هم نمی دانند آموزش دهند؟!</strong></p><p dir="rtl" align="right"><br>اگر راه و روش آنها کار می کرد که اول خودشان پولدار می شدند. درست نمی گویم؟&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/smile2.png" alt="" width="21" height="20"><br><br>این مثل این است که دوست شما که خودش اصلا در رانندگی مهارت ندارد و به تا به حال ۵۰۰ بار تصادف کرده است بخواهد به شما رانندگی یاد دهد. شما چه خواهید گفت؟<br><br>به همین دلیل<strong>&nbsp;راز موفقیت در کسب درآمد اینترنتی این است که کسی را پیدا کنید که خود قبلا سال هاست در این کار موفق است و میلیون ها تومان در ماه درآمد کسب می کند، و بعد رمز و رموز کار را از این شخص کشف کنید. ا</strong>ین طور بیشتر با عقل و منطق جور در نمی آید؟<br><br>آن وقت متعجب خواهید شد که چه قدر کسب درآمد اینترنتی آسان و سریع است. فقط کافی است بدانید چه مسیری را طی کنید. همین و بس.</p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right">و&nbsp;<strong>این دقیقا همان دلیلی است که من امروز اینجا با شما هستم&nbsp;</strong>تا با کمک تجربه ی موفق سه ساله خود به شما کمک کنم هر چه سریع تر در اینترنت به درآمد دلخواه خود برسید.</p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p dir="rtl" align="right">تفاوت روش هایی که شما در این سایت با آن آشنا می شوید با سایر سایت ها این است که همه ی این نکات طبق تجربه ی واقعی در بیش از ۳ سال به دست آمده و بر خلاف سایت ها ی دیگر تئوری نیست. پس با کمک آنها شما می توانید خیلی سریع تر و مطمئن تر در کسب و کار اینترنتی خود موفق شوید و ماه ها در وقت ارزشمند خود صرفه جویی کنید.</p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p><span class="style35 style16"><span class="style37"><strong>شما کدام یک از این سه راه را انتخاب می کنید؟</strong></span></span></p><p dir="rtl" align="right">&nbsp;</p><p><strong>وقتی که صحبت به کسب درآمد از اینترنت می رسد، شما ۳ گزینه برای انتخاب دارید...</strong></p><p>&nbsp;</p><p class="style22"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/nom1.jpg" alt="" width="60" height="60" align="absmiddle">&nbsp;راه اول: کلا فکر کسب و کار اینترنتی را از فکر تان بیرون کنید.</p><p>&nbsp;</p><p>می توانید مشغول یک کار معمولی شوید و تا آخر عمرر زیر دست رییس سخت گیر و بد اخلاق تان کار کنید. البته در نظر داشته باشید که با توجه به شرایط غیر قابل پیشبینی اقتصادی در ایران و کمبود فرصت شغلی، ممکن است دیر یا زود شغل خود را هم از دست دهید. آن وقت بعد از آن با این گرانی و تورم چه کار می کنید؟!</p><p>&nbsp;</p><p>اگر واقعا آینده کاری تان و موفقیت در کسب درآمد عالی برای تان مهم است، پس این راه چندان درخشان به نظر نمی آید، درست است؟ پس به راه حل بعدی می رسیم...</p><p>&nbsp;</p><p class="style24"><strong><span class="style22"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/nom2.jpg" alt="" width="60" height="60" align="absmiddle"></span>راه دوم: جستجو را ادامه دهید به امید اینکه راه کسب درآمد اینترنتی را پیدا کنید</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><span class="style30 style35"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/choices.jpg" alt="کسب درآمد اینترنتی" width="150" height="141" align="left"></span>این راه خیلی بهتری است. اما این تازه اول کار است.<strong>&nbsp;از کجا می خواهید رمز و رموز کسب درآمد را کشف کنید؟&nbsp;</strong>چگونه شروع کنید؟ از چه راه هایی بهترین درآمد را می توانید کسب کنید؟ این ها همه سوال های مهمی هستند که شما را سرگردان می کند.</p><p>&nbsp;</p><p>پس باز هم به تلاش خود ادامه می دهید و به ۱۰۰ ها سایت دیگر مراجعه می کنید. ماه ها روش های بی فایده را امتحان می کنید بدون این که هنوز به درآمد دلخواه خود رسیده باشید. از آنجایی که هر کدام از این سایت ها یک چیزی می گویند، شما را بیشتر سرگردان می کنند.</p><p>&nbsp;</p><p>در آخر چشم باز می کنند می بینید که یک سال گذشته است و هنوز ۱۰۰ دلار هم درآمد کسب نکرده اید.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>همه ی اینها برایتان آشنا نمی آید؟</strong></p><p>&nbsp;</p><p>این راهی است که اکثر کسانی که دنبال کسب درآمد در اینترنت هستند می روند.<strong>&nbsp;اما شما باهوش تر از این هستید، مگرنه؟&nbsp;</strong>شما ارزش وقت خود را می دانید و می خواهید خیلی سریع تر موفق به کسب درآمد عالی شوید. درست نمی گویم؟</p><p>&nbsp;</p><p>پس این پاسخ شماست...</p><p>&nbsp;</p><p class="style24"><strong><span class="style22"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/nom3.jpg" alt="" width="60" height="60" align="absmiddle"></span>&nbsp;راه سوم: رموز مطمئن درآمد اینترنتی را از یک کارشناس با تجربه کشف کنید و ده برابر سریع تر موفق شوید!</strong></p><p class="style24">&nbsp;</p><p class="style24"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/woman-jump2.jpg" alt="کسب درآمد اینترنتی" width="150" height="251" align="left"></p><p>راه سوم که<strong>&nbsp;ساده ترین و مطمئن ترین راه&nbsp;</strong>است به شما کمک می کند ماه ها موفقیت خود را به جلو بیاندازید. وقتی شما راز ها و میان بر های موفقیت در این حرفه را از کسی که سال ها تجربه دارد یاد بگیرید، در وقت خود بی نهایت صرفه جویی می کنید و حتما به سرعت به درآمد عالی دست پیدا می کنید.</p><p>&nbsp;</p><p>وقتی کسی را در کنار تان داشته باشید که با همه ی مسیر ها و میان بر ها آشناست، شما می توانید خیلی آسان تر و سریع تر به مقصد برسید. کسی که به شما کمک می کند و پاسخ تمام سوالات تان را به راحتی برایتان آشکار می کند.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>به جای آزمایش و خطا یا تکیه بر شانس، چرا از روش های مطمئن و سریع تر استفاده نکنید؟&nbsp;</strong>چرا به جای یک سال در یک هفته شروع به کسب درآمد دلخواه خود نکنید؟<strong>بله، شما می توانید.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>و این دقیقا همان دلیلی است که من امروز اینجا در کنار شما هستم تا به شما دوست عزیز کمک کنم در اینترنت کسب درآمد کنید!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br><span class="style16"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/ebook-big.jpg" alt="کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز - نسخه چهارم و جدید: دی ماه ٩٣" width="288" height="400" align="right"></span></p><p><br><span class="style26 style37">برای اولین بار در ایران کسب درآمد از اینترنت برای شما آسان شد!</span></p><p class="style16 style37">&nbsp;</p><p class="style27">&nbsp;</p><p class="style27">آموزش کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><strong>هفت راه آسان و سریع درآمد اینترنتی را کشف کنید تا در کمتر از ۷ روز از اینترنت کسب درآمد کنید. پاسخ تمام سوالات تان که دنبال آن می گشتید همین جاست!</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>این روش ها آن قدر ساده هستند که آرزو ی کنید ای کاش زودتر آنها را کشف می کردید تا خیلی زودتر درآمد پیدا کنید.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="style21"><strong>در این کتاب شما کشف خواهید کرد...</strong></p><p class="style16">&nbsp;</p><table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"><tbody><tr><td><p>&nbsp;</p><ul dir="rtl"><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>&nbsp;سه دلیل مهم که چرا کسب و کار اینترنتی بهترین و پرسود ترین روش برای کسب درآمد است.</strong>اینجا کشف خواهید کرد چرا وقتی که در این حرفه موفق شوید، دیگر هیچ گاه حتی تصور نمی کنید که هیچ شغل دیگری را جایگزین آن کنید.</p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>&nbsp;چگونه در منزل و فقط با کامپیوتر خود به راحتی کسب درآمد کنید.</strong>&nbsp;برای همیشه با زیر دست کسی کار کردن خداحافظی کنید و کارفرما و صاحب اختیار خود باشید.</p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>&nbsp;با چه سرعتی می توانید شروع به کسب درآمد عالی کنید؟ ا</strong>ین به ______ و ______ شما بستگی دارد. دانستن این پاسخ به شما کمک می کند با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری دست به عمل بزنید و سریع تر موفق شوید.</p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>یک راه آسان که حتی بدون تسلط به زبان انگلیسی هم از اینترنت پولدار شوید.</strong></p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong>&nbsp;چگونه با کمترین سرمایه و فقط ۱۰ هزار تومان می توانید درآمد خود را آغاز کنید.</p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>یک راه آسان و سریع برای گذاشتن از تحریم آمریکا برای ایران و دریافت درآمد خود از شرکت های خارجی.&nbsp;</strong>بدون دانستن این راه نمی توانید پول خود را در ایران دریافت کنید، پس حتما این روش را مطالعه کنید.</p></li><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"></strong><strong>هفت راه آسان و رایگان برای کسب درآمد فوق العاده از اینترنت.&nbsp;</strong>متعجب خواهید شد این راه ها چه قدر<strong>&nbsp;آسان و مطمئن</strong>&nbsp;هستند. شما می توانید با هر سن و سرمایه ای از این راه ها به سادگی کسب درامد کنید. فقط کافی است روش مورد علاقه خود را از میان این ۷ روش انتخاب کنید و درآمد خود را به سرعت آغاز کنید.</p></li></ul><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="style36 style37"><strong>کشف کنید چگونه به آسانی از گوگل ادسنس<br>درآمد عالی کسب کنید</strong></p><p class="style36">&nbsp;</p><table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"><tbody><tr><td height="455"><ul dir="rtl"><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>راز های کسب درآمد از تبلیغات گوگل ادسنس.&nbsp;</strong>کشف کنید چگونه می توانید به آسانی با قرار دادن تبلیغات گوگل در سایت یا بلاگ تان<strong>&nbsp;از این شرکت بزرگ و مطمئن بین المللی کسب درآمد کنید.</strong></p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>&nbsp;یک تکنیک آسان و مهم برای اینکه گوگل حساب شما را تایید کند.&nbsp;</strong>خیلی از ایرانیان از این راز باخبر نیستند و به همین دلیل حساب آن ها توسط گوگل بسته می شود و درآمد خود را کلا از دست می دهند. اما شما با دانستن آن می توانید به راحتی با گوگل همکاری کنید و هیچ گاه حساب شما بسته نخواهد شد.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>&nbsp;آیا می توانید روی تبلیغات گوگل خود کلیک کنید تا درآمد بیشتری کسب کنید؟</strong>&nbsp;این راز مهم را کشف کنید...</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>یک راه ساده برای این که درآمد گوگل ادسنس خود را سه برابر کنید.</strong></p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>&nbsp;آیا می دانید چگونه از سایت فارسی خود در گوگل ادسنس درآمد عالی کسب کنید؟</strong>همان طور که می دانید، گوگل سایت های فارسی را به عضویت نمی پذیرد، اما با این تکنیک ساده و هوشمندانه می توانید خیلی آسان از سایت یا بلاگ فارسی خود درآمد کسب کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>&nbsp;پنج شرکت مطمئن و پرسود جایگزین گوگل ادسنس&nbsp;</strong>که می توانید با قرار دادن تبلیغات آنها در سایت تان درآمد بالایی کسب کنید. اگر به هر دلیلی دوست دارید علاوه بر گوگل با شرکت دیگری همکاری کنید و درآمد سایت خود را افزایش دهید، می توانید به سادگی از این پنج شرکت مطمئن استفاده کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle"><strong>&nbsp;سه دلیل فوق العاده مهم که ممکن است گوگل حساب ادسنس شما را ببندد.&nbsp;</strong>_____ و ______ و ________. کشف کنید چگونه از اینه سه نکته پیروی کنید تا<strong>&nbsp;حساب شما همیشه مطمئن و امن باشد.&nbsp;<br><br></strong>خیلی از هم وطنان که از این ۳ راز مهم اطلاع نداشتند، حساب گوگل خود و همه ی درآمد شان را از دست دادند. شما با دانستن آنها امنیت درآمد خود را تضمین کنید تا با خیال راحت با گوگل کار کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;اگر گوگل ادسنس به هر دلیلی حساب شما را بسته است، چه کار کنید؟ چند راه حل آسان برای کسب درآمد بدون ادسنس.</p></li></ul></td></tr></tbody></table><p class="style36">&nbsp;</p><table border="1" width="478" cellspacing="0" cellpadding="15" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#e6ffb7"><p class="style30 style35"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/golduser-big.png" alt="هدیه رایگان" width="100" height="100">&nbsp;<br><span class="style37">دیگران چه می گویند؟</span></p><p class="style30 style35"><span class="style42">"کاش زودتر پیداش کرده بودم!"</span></p><p><br>سلام مونا خانم،</p><p>&nbsp;</p><p>خواستم ازتون تشکر کنم که به داد ما رسیدین و این کتاب رو در اختیار من گذاشتین. راستش یک سال و نیم بود که خیلی دنبال این کار بودم و هر چی ایبوک فارسی یا خارجی پیدا کرده بودم، خوندم. مطالب خوبی داشتن بازی هاشون، ولی جواب سوال های ما ایرانی ها رو زیاد توضیح نداده بودن. چون می دونین که به خاطر تحریم خیلی شرایط مافرق می کنه.</p><p>&nbsp;</p><p>خلاصه سرتون رو درد نیارم، دیگه خسته شده بودم. تا این که یکی از دوستم راجع به سایت شما بهم گفت. من هم<strong>&nbsp;فورا کتاب تون را خریدم و یک روزه خوندم. واقعا عالی و مفید بود. مخصوصا مطالب فصل راجع به ادسنس&nbsp;</strong>خیلی به دردم خورد.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>کاش زودتر پیداش کرده بودم که اون چند صد دلار رو هزینه خریده اون همه کتاب خارجی دیگه نمی کردم.&nbsp;</strong>ولی خوب ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. خلاصه خیلی متشکرم مونا خانم برای کمک تون.</p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>رضا مقیم خانی&nbsp;<br>تهران</strong></em></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><table border="1" width="478" cellspacing="0" cellpadding="15" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#e6ffb7" height="338"><p class="style30 style35"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/golduser-big.png" alt="هدیه رایگان" width="100" height="100"></p><p class="style30 style35"><span class="style42">"این دفعه گوگل حسابم را تایید کرد.<br>باورم نمی شد!"</span></p><p><br>ممنون به خاطر مقاله ها و کتابتون. هم چنین<strong>&nbsp;ممنون که به سوال هایم با حوصله و دقت جواب دادید.&nbsp;</strong>می دونم که سرتون خیلی شلوغه.</p><p>&nbsp;</p><p>نکته ای را که درباره عضو شدن در گوگل ادسنس در کتاب تان اشاره کردید را انجام دادم و موثر بود!<strong>این دفعه گوگل حسابم را تایید کرد. باورم نمی شد وقتی ایمیل گوگل را دیدم.&nbsp;</strong>گفتم حتما این دفعه هم رد کردند، ولی دیدم تایید شده. اگر فقط به دلیل همین کمک هم بود، کتابتون را خوشحالم که خریدم.</p><p>&nbsp;</p><p><em><strong>مرجان س.<br>کرج</strong></em></p></td></tr></tbody></table><p class="style36">&nbsp;</p><p class="style36">&nbsp;</p><p><span class="style24"><strong><span class="style36">درآمد از گوگل ادسنس تازه اول کار است! اینجا با شش&nbsp;<br>راه پرسود و مطمئن دیگر هم آشنا می شوید&nbsp;</span><br></strong></span></p><p>راه های کسب درآمد از گوگل ادسنس که در بالا به آن ها اشاره شد تازه قسمت کوچکی از این فرصت طلایی است که می توانید با استفاده از آن درآمد فوق العاده کسب کنید. شما در این کتاب با شش راه پرسود و مطمئن دیگر برای کسب درآمد اینترنتی هم آشنا خواهید شد...</p><table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"><tbody><tr><td height="370"><ul dir="rtl"><li><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28">&nbsp;چهار شرکت مطمئن و پرسود ایرانی شبیه گوگل ادسنس که می توانید از آنها در سایت فارسی خود درآمد بالایی کسب کنید&nbsp;</strong>(حتی دو میلیون تومان در ماه). دریافت پول شما از این شرکت ها از ادسنس آسان تر است، چون ایرانی هستند و<strong>&nbsp;درآمد شما را مستقیما و به سرعت به حساب بانکی تان در ایران واریز می کنند.</strong></p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28">&nbsp;<strong>چگونه با ایجاد فروشگاه اینترنتی خود درآمد عالی کسب کنید.&nbsp;</strong>کشف کنید پنج راه آسان برای فروش هر گونه محصولات در اینترنت چیست؟<br><br><strong>خرید و فروش محصولات در اینترنت در ایران روز به روز پرطرفدار تر می شود.</strong>&nbsp;در آینده ی نزدیک پیشبینی می شود که این بازار بسیار عظیم و فراگیر خواهد شد. شما می توانید از همین<strong>&nbsp;امروز از این فرصت طلایی بهرمند شوید&nbsp;</strong>تا از فروشگاه اینترنتی خود درآمد کلانی کسب کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28">&nbsp;<strong>آیا می دانید هفت مرحله آسان برای ایجاد فروشگاه اینترنتی شما چیست؟&nbsp;</strong>با استفاده از این ۷ مرحله<strong>&nbsp;به سادگی و فقط در ۲۴ ساعت فروشگاه آنلاین خود را آغاز کنید و شروع به کسب درآمد کنید.&nbsp;</strong>از این ساده تر نمی شود!</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28"><strong>۹ ایده ی جالب و آسان برای محصولات مختلف&nbsp;</strong>که در سایت تان می توانید به فروش رسانید. با انتخاب محصولات پرفروش، سود خود را به راحتی چند برابر کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" height="28">&nbsp;یک روش ساده و آسان که<strong>&nbsp;بدون داشتن هچ محصولی و یا حتی سایتی در اینترنت درآمد کسب کنید.</strong>این روش آن قدر ساده و سریع است که متعجب خواهید شد چگونه در کمتر از پنج دقیقه می توانید شروع به کسب درآمد کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-166.gif" alt="" width="26" height="28">&nbsp;<strong>چگونه با خواندن ایمیل و کلیک کردن پول در بیاورید.&nbsp;</strong>با استفاده از این راه بسیار ساده و راحت می توانید همین امروز شروع به کسب درآمد کنید. فقط کافی است یک کامپیوتر و ماوس داشته باشید تا ایمیل ها را دریافت کنید و روی آنها کلیک کنید و پول کسب کنید.</p></li></ul></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p class="style26 style37">خبر خوش!<br>کسب درآمد از اینترنت در یک قدمی شماست...</p><p class="style36">&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>مشتاق هستید که رمز و رموز بالا را کشف کنید؟ تازه باز هم بیشتر مانده است! در این کتاب شما با راه های بیشتری برای کسب درآمد از اینترنت آشنا می شوید...</p><p>&nbsp;</p><table border="0" width="95%" cellspacing="0" cellpadding="5" align="center"><tbody><tr><td height="455"><ul dir="rtl"><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>به دنبال کسب و کار پرسود می گردید؟</strong>&nbsp;در این فصل کشف می کنید چگونه با شرکت های معتبر و مطمئن خارجی از طریق اینترنت همکاری کنید و درآمد ماهیانه بالا به دلار کسب کنید.<strong>&nbsp;هزاران شرکت در آمریکا و اروپا به دنبال استعداد و مهارت شما می گردند</strong>. از این راه آسان کسب درآمد همین امروز به نفع خود استفاده کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>سه سایت رایگان و مفید برای پیدا کردن فرصت های شغلی برای شرکت های خارجی.</strong>&nbsp;در این سایت های رایگان می توانید&nbsp;<strong>به آسانی در ۵ دقیقه&nbsp;</strong>پروژه ها و فرصت های شغلی درخشانی را در اینترنت پیدا کنید و درآمد کسب کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>عکس بگیرید و پولدار شوید! یک راه ساده برای کسب درآمد فقط با عکس گرفتن.</strong>اگر به عکس گرفتن علاقه دارید، چرا از آن درآمد کسب نکنید؟ این یکی از راه های ساده و پرسود درآمد اینترنتی است که معمولا کسی آن را برای شما فاش نمی کند. اما شما در این کتاب آن را کشف خواهیدکرد.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;affiliate marketing چیست و<strong>&nbsp;چگونه می توانید با فروش محصولات دیگران تا ۷۵% سود خالص کسب کنید.</strong>&nbsp;بله، با استفاده از این تکنیک ساده می توانید در زمان خود صرفه جویی کنید و به آسانی با تبلیغ محصولات دیگر شرکت ها پورسانت فوق العاده بالا (حتی تا ۶۰ یا ۷۵%) به دست آورید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>چگونه درآمد خود را از خارج از کشور دریافت کنید؟&nbsp;</strong>این مهم ترین مرحله است. بعد از اینکه با تلاش خود از اینترنت درآمد کسب کردید، چگونه به آسانی پول خود را به ایران منتقل کنید؟ با این سه راه مهم آشنا شوید تا هر چه زودتر درامد تان به دست تان برسد.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>یک راه آسان برای نقد کردن چک های دلاری خود علی رغم تحریم امریکا.&nbsp;</strong>این روش بسیار مهم است تا بتوانید درامد خود را که در خیلی از شرکت ها به صورت چک دلاری برایتان می فرستند، دریافت کنید.</p></li><li><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/camera_test.png" alt="" width="16" height="16" align="absmiddle">&nbsp;<strong>چگونه حساب بانکی در خارج از کشور باز کنید.&nbsp;</strong>همان طور که می دانید، داشته حساب بانکی خارجی یکی از مهم ترین مراحل کار تان است چون تمام درآمد شما به حساب خارجی تان واریز خواهد شد.&nbsp;<br><br>به دلیل تحریم آمریکا، باز کردن حساب بانکی برای ایرانیان در اکثر کشور ها مشکل است. اما شما<strong>&nbsp;با این روش آسان می توانید حساب بانکی خود را به سرعت باز کنید تا درآمد خود را دریافت کنید.</strong></p></li></ul></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p class="style29 style37">پولدار شدن از اینترنت برای شما چه قدر ارزش دارد؟</p><p class="style16">&nbsp;</p><p><strong>چقدر برایتان ارزش دارد که ...</strong></p><p>&nbsp;</p><table dir="ltr" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="94%"><p><strong>بالاخره اولین چک درآمد خود را به زودی دریافت کنید؟</strong></p></td><td width="6%"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr><tr><td><p>بالاخره به خانواده و دوستان تان ثابت کنید کسب درآمد از اینترنت امکان پذیر است و شما درست می گفتید که می توانید</p></td><td><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr><tr><td><p><strong>ماهیانه به آسانی دو میلیون تومان درآمد کسب کنید... آن هم فقط با ۳ ساعت کار ساده در روز.</strong></p></td><td><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr><tr><td><p>در منزل با کامپیوتر خود به راحتی کار کنید و خودتان کارفرما و صاحب اختیار خودتان باشید...</p></td><td><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle"></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><strong>چه قدر همه ی این ها برای شما ارزش دارد؟</strong></p><p>&nbsp;</p><p dir="rtl">همان طور که می دانید،&nbsp;<strong>برای شروع هر کاری به کمی سرمایه گذاری در آن نیاز است.&nbsp;</strong>خبر خوش این است که در کسب درآمد از اینترنت، سرمایه گذاری شما خیلی آسان و کوچک است اما سود درآمد شما بسیار زیاد.</p><p>&nbsp;</p><p>پس همین امروز می توانید این کتاب را دریافت کنید تا پاسخ تمام سوالات خود را پیدا کنید و درآمد خود را از همین حالا آغاز کنید...</p><p>&nbsp;</p><p><br><span class="style31 style16 style37">یک جفت کفش ساده یا آینده ی شغلی شما؟&nbsp;<br>انتخاب با شماست!</span></p><p class="style38">&nbsp;</p><p><strong>آیا حاضرید یک جفت کفش ساده را با موفقیت و تضمین آینده شغلیتان عوض کنید؟</strong></p><p><br><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/old-shoes.jpg" alt="" width="200" height="166" align="absmiddle">&nbsp;<span class="style40"><strong>یا؟&nbsp;</strong></span><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/cute-girl-money2.jpg" alt="کسب درآمد از اینترنت " width="150" height="220" align="absmiddle"></p><p>&nbsp;</p><p><strong>فقط با قیمت یک جفت کفش ساده که همه ی ما آن را داریم، می توانید این کتاب را دریافت کنید تا همین امروز شروع به کسب درآمد از اینترنت کنید.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>آیا ارزش تضمین آینده ی موفق کاری برای شما بیشتر از یک جفت کفش ساده نیست؟</strong></p><p>&nbsp;</p><p>پس این<strong>&nbsp;٥٠/٠٠٠&nbsp;</strong>تومان را امروز سرمایه گذاری کنید تا این کتاب را دریافت کنید. اما صبر کنید، یک خبر خوب...</p><p>&nbsp;</p><table border="1" width="469" cellspacing="0" cellpadding="15" align="center"><tbody><tr><td bgcolor="#ddf0ff" height="177"><p class="style39">٢٢% تخفیف ویژه:</p><p><br><span class="style37"><strong>کتاب خود را همین امروز فقط با&nbsp;<br>٣٩ هزار تومان دریافت کنید</strong></span></p><p><br>به مناسبت این که این کتاب تازه افتتاح شده است، تخفیف ویژه ٢٥% به شما تعلق می گیرد.<strong>&nbsp;این تخفیف فقط تا مدت کوتاهی اعتبار دارد.&nbsp;</strong>ممکن است که دفعه ی بعدی که این صفحه را می بینید این تخفیف دیگر تمام شده باشد.<strong>&nbsp;از این فرصت استثنایی استفاده کنید.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>پس کتاب خود را همین امروز فقط با ٣٩ هزار تومان با ٢٢% تخفیف ویژه دریافت کنید...</strong></p></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/arrow-down.gif" alt="" width="81" height="94"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/arrow-down.gif" alt="" width="81" height="94"></p><p>&nbsp;</p><table id="table" border="0" width="62%" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td><div align="center"><table id="table2" border="0" width="436" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td bgcolor="#ffffff" width="455" height="228"><table border="0" width="503" cellspacing="0" cellpadding="10" align="center"><tbody><tr><td colspan="2">&nbsp;</td></tr><tr><td colspan="2"><p class="style18 style19" align="center"><a id="download2" name="download"></a></p></td></tr><tr><td colspan="2"><p class="style17">&nbsp;</p><p class="style17"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/2.gif" alt="" width="30" height="30" align="absmiddle">&nbsp;<strong>بله! کتاب کسب درآمد از اینترنت در ۷ روز (نسخه چهارم و جدید: دی ماه ٩٣, شامل ١٦٠ صفحه) را برای من همین حالا بفرست تا راه های درآمد اینترنتی را کشف کنم و&nbsp;</strong>از<strong>همین امروز شروع به کسب درآمد کنم!</strong></p><p class="style17">&nbsp;</p><p class="style17">می دانم که خرید این کتاب در واقع سرمایه گذاری برای موفقیت و آینده شغلی من است. پس من امروز از ٢٢% تخفیف ویژه که فقط برای مدت کوتاهی باز است بهرمند می شوم و کتاب خود را فقط با پرداخت ٣٩ هزار تومان همین حالا دانلود می کنم.</p><p class="style17">&nbsp;</p><p class="style17">می دانم که پرداخت از طریق اینترنت و بسیار آسان است. دانلود کتاب من فقط ۳ دقیقه طول می کشد.</p><p class="style17"><br>پس همین حالا کتاب خود را دریافت کنید تا درآمد اینترنتی خود را آغاز کنید!</p></td></tr><tr><td valign="bottom" width="242"><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bb_saderat.gif" alt="" width="43" height="43">&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bb_saman.gif" alt="" width="49" height="48">&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bb_mellat.gif" alt="" width="51" height="49">&nbsp;<img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bb_parsian.gif" alt="" width="47" height="51"></p><p>&nbsp;</p><p class="style17">&nbsp;</p></td><td valign="bottom" width="221"><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p class="style17">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><p class="style193" align="center">&nbsp;</p></td></tr></tbody></table></div></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/arrow-up.gif" alt="" width="81" height="94"><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/arrow-up.gif" alt="" width="81" height="94"></p><p>&nbsp;</p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-28.gif" alt="" width="38" height="41" align="absmiddle">&nbsp;یادتان باشد&nbsp;</strong>هر روزی که زودتر کسب و کار اینترنتی خود را شروع کنید،&nbsp;<strong>زودتر به درآمد عالی دست پیدا می کنید.</strong>&nbsp;پس چرا موفقیت و ثروت خود را حتی لحظه ای به تعویق بیاندازید؟<strong>&nbsp;از همین امروز شروع شروع کنید!</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/mona1.jpg" alt="Mona Afshar مونا افشار" width="139" height="172" align="left"></strong>این کتاب به صورت&nbsp;<strong>الکترونیکی</strong>&nbsp;است و شما از طریق ایمیل خیلی آسان و سریع آن را دانلود می کنید. ebook یا همان کتاب الکترونیکی بسیار راحت تر از کتاب کاغذی است و می توانید آن را همین لحظه دانلود کنید و مطالعه فرمایید.</p><p>&nbsp;</p><p>با آرزوی موفقیت برای شما،</p><p>&nbsp;</p><p><strong>مونا افشار<br></strong>تیم ایران پول</p><p>&nbsp;</p><p><br><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-28.gif" alt="" width="38" height="41" align="absmiddle"></strong>&nbsp;یک<strong>&nbsp;ضرب المثل انگلیسی</strong>&nbsp;می گوید:</p><table dir="ltr" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td width="94%"><p class="style5">"اگر شما باز هم کاری را انجام دهید که تا به حال انجام داده اید، پس طبیعتا نتیجه ای را کسب می کنید که تا به حال گرفته بودید."</p><p>&nbsp;</p><p>پس اگر تا به حال راه هایی که امتحان کرده اید به شما کمک نکرده اند که درآمد دلخواه خود را کسب کنید، یا باید روش خود را عوض کنید و یا تا ابد نتیجه نخواهید گرفت.<strong>&nbsp;این یک حقیقت است.</strong>&nbsp;پس کتاب خود را همین امروز دریافت کنید تا با راه و روش واقعی کسب درآمد از اینترنت آشنا شوید.</p></td><td width="6%">&nbsp;</td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><table dir="ltr" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td width="94%" height="85"><p><strong>امروز آینده ی کاری شما در دست خود شماست!&nbsp;</strong>می توانید این سایت را ترک کنید، هر چه اینجا شنیده اید را فراموش کنید و به سرگردان بودن برای پیدا کردن راه های کسب درآمد از اینترنت ادامه دهید. ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد و در آخر هم به هیچ نتیجه ای نرسید...</p><p>&nbsp;</p><p>یا اینکه می توانید<strong>&nbsp;همین حالاکتاب خودرا دریافت کنید&nbsp;و با روش های آسان و سریع کسب درآمد اینترنتی خیلی راحت تر آشنا شوید&nbsp;</strong>و کسب درآمد را از همین امروز شروع کنید. تصمیم با شماست!</p></td><td width="6%"><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-28.gif" alt="" width="38" height="41" align="absmiddle"></strong></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><table dir="ltr" border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="5"><tbody><tr><td width="94%" height="55"><p><strong>یادتان باشد که ٣٩ تومان حتی از قیمت یک جفت کفش ساده هم کمتر است&nbsp;</strong>که شما به راحتی می توانید بخرید. آیا خرید یک جفت کفش ساده برای آینده شما مهم تر است یا سرمایه گذاری برای<strong>&nbsp;تضمین موفقیت شغلی شما و کسب درآمد عالی برای یک عمر؟</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>انتخاب با خود شماست دوست عزیز.</strong></p></td><td width="6%"><strong><img src="http://www.mihandaramad.ir/images/bullet-28.gif" alt="" width="38" height="41" align="absmiddle"></strong></td></tr></tbody></table><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p></td></tr></tbody></table><br></td></tr></tbody></table></div></div></div></td><td class="style6" width="160"><br></td></tr><tr><td class="style6"><br></td><td class="style6" colspan="2"><br></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></div><p></p><div style="text-align: center;"><br><a href="http://iranpol.4kia.ir/info/8427/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87(%D8%AA%D8%A72%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-size: 20px !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></div></div></div></div><br><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-06T09:53:31+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران ویدیوی آموزش ایجاد فایل پشتیبان از ویندوز http://razdarun.mihanblog.com/post/114 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 850px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 844px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://filestore.4kia.ir/info/7410/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/?getppsid=18139" target="_blank"><font size="4"><img src="http://kialink.ir/img_project/3623_1434715995.jpg" alt="ویدیوی آموزش ایجاد فایل پشتیبان از ویندوز" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></font></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><a href="http://filestore.4kia.ir/info/7410/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;"><font size="4">ویدیوی آموزش ایجاد فایل پشتیبان از ویندوز</font></a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><p><font size="4">مفهوم ایجاد فایل پشتیبان از ویندوز و کاربرد های آن</font></p><p><font size="4">فرض کنید تعداد بسیار زیادی نرم افزار&nbsp;گرانقیمت و آپدیت شده روی سیستم شما نصب است و برای شما ارزش بسیاری دارند. حال فرض کنید به هر دلیلی مانند نفوذ ویروس به کامپیوتر شما, همه ی برنامه های نصب شده و حتی فایل های سیستمی (فایل های ویندوز) موجود در درایو C پاک می شوند. اگر&nbsp;شما پیش از این اتفاق یک فایل پشتیبان (بکاپ) از ویندوز خود تهیه کرده باشید, به راحتی می توانید ویندوز خود را بازیابی نمایید; به عبارتی می توانید ویندوز و تمامی نرم افزار های نصب شده بعلاوه تمامی تنظیمات آن ها را مجددا پیاده سازی کنید و به استفاده از آن ها بپرازید. درست مانند این است که فایل های صوتی و تصویری خود را علاوه بر اینکه در حافظه کامپیوتر نگهداری می کنید, یک نسخه هم در یک هارد دیسک خارجی نگهداری کنید تا در صورت حذف شدن آن ها از حافظه کامپیوتر, به راحتی از نسخه های یدکی استفاده کنید. البته پشتیبان گیری از ویندوز تنها با Copy و Paste کردن فایل های درایو C انجام نمی شود و باید با ابزار&nbsp;خاصی این کار را انجام داد.</font></p><p><font size="4">معرفی محصول</font></p><p><font size="4">به وسیله این ویدیوی آموزشی که فروشگاه&nbsp;<strong>فایل استور</strong>&nbsp;آن را تولید کرده است, شما به راحتی می توانید نحوه ایجاد نسخه پشتیبان از ویندوز را با زبانی کاملا ساده و گویا در محیط دسکتاپ ویندوز 8.1 بیاموزید. در این محصول, چهار روش اصلی عیب یابی و بکاپ گیری از ویندوز آموزش داده می شود که هر کدام بسته به نوع مشکلی که برای سیستم عاملتان پیش آمده است, قابل استفاده هستند.</font></p><p><font size="4">ویژگی های این محصول</font></p><ul style="list-style-type: square;"><li><font size="4">مدرس به صورت واضح و گویا تدرس می کند; به طوریکه هر فردی با هر سطح علم و دانشی به راحتی میتواند از آموزش استفاده کند.</font></li><li><font size="4">هر قسمت به طور کامل آموزش داده می شود و حتی در صورت لزوم مثال هایی زده می شود تا کاربر به طور کامل کاربرد ابزار را درک کند.</font></li><li><font size="4">محصول از کیفیت صدا و تصویر قابل قبولی برخوردار است.</font></li><li><font size="4">این یک محصول انحصاری است که ما آن را تولید کرده ایم&nbsp;و&nbsp;مشابه آن در اینترنت پیدا نمی شود. قطعا محصول ما از نمونه های مشابه که رایگان هستند, کیفیت بالاتری دارد.</font></li><li><font size="4">قیمت آن نسبت به فروشگاه های فایل دیگر ارزان تر می باشد. فروشگاه های فایل دیگر اگر محصولی را خودشان تولید کرده باشند, قطعا آن را با قیمت بالاتری برای فروش عرضه خواهند کرد.</font></li></ul><p><font size="4">سوالات متداول مشتریان عزیز</font></p><ol><li><font size="4">آیا جهت پشتیبان گیری به نرم افزار خاصی احتیاج دارم؟ پاسخ: خیر; در این ویدیو تنها استفاده از ابزار پشتیبان گیری که به طور پیشفرض بر ویندوز نصب است آموزش داده می شود.</font></li><li><font size="4">آیا محصول به وسیله پلیر های معمولی مانند KM Player قابل استفاده است؟ پاسخ: بلی.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4">ویندوز کامپیوتر من 7 است در حالی که آموزش در محیط ویندوز 8.1 انجام می شود. آیا می توانم از آن استفاده کافی را کنم؟ پاسخ: بلی; تنها ممکن است محل قرار گیری ابزار در دو ویندوز متفاوت باشد اما کاربرد های آنان یکسان است. البته ممکن است روش Refresh کردن PC تنها برای ویندوز 8.1 موجود باشد که البته نسبت به روش ها و ابزار دیگر که بین دو ویندوز مشترک هستند, کاربرد و محبوبیت کمتری دارد.</font></li><li style="text-align: justify;"><font size="4">چگونه محصول را بخرم؟ پاسخ: ابتدا فرم خرید که در پایین صفحه قرار گرفته است را پر کنید, سپس هزینه را به وسیله کارت شتاب توسط درگاه بانکی پرداخت کنید تا لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار گیرد و همچنین به ایمیل شما فرستاده شود.</font></li></ol><p><font size="4">مشخصات فنی محصول</font></p><p><font size="4">نوع: ویدیو با فرمت 3gp</font></p><p><font size="4">وضوح تصویر و نرخ فریم: HD با وضوح 1280 در 720 و 23 فریم بر ثانیه</font></p><p><font size="4">مدت زمان آموزش: 25 دقیقه</font></p><p><font size="4">حجم فشرده شده محصول: 98 مگابایت</font></p><p><font size="4">خواهشمندیم در صورت داشتن هرگونه پرسش پیرامون این محصول از طریق دکمه "تماس با ما" در بالای صفحه برای ما پیام بفرستید و یا با شماره 4421 297 0936 تماس بگیرید.</font></p><p><font size="4">یکبار این محصول را بخرید و دیگر هزینه ای بابت نصب مجدد ویندوز پرداخت نکنید!</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><font size="4"><br><a href="http://filestore.4kia.ir/info/7410/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B2/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></font></div></div></div></div><font size="4"><br><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-06T09:51:57+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران pdf متن کامل کتاب قانون جذب http://razdarun.mihanblog.com/post/113 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 850px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 844px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6552/pdf-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank"><img src="http://kialink.ir/img_project/3504_1433832923.jpg" alt="pdf متن کامل کتاب قانون جذب" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6552/pdf-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;">pdf متن کامل کتاب قانون جذب</a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><p>متن کامل کتاب قانون جذب</p><p>از راندابرن &nbsp;</p><p>با آگاهی از راز متوجه خواهی شد که چطور می‌توانی به تمام خواسته‌هایت دست یابی و به قدرت و نیروی پنهان در وجودت واقف شوی. نیرویی که با آشکار نمودن آن می‌توانی سلامتی، ثروت و شادی را به هر جنبه از زندگی‌ات وارد کنی… راندا برنیک سال پیش زندگی من مثل ویرانه ای در اطرافم بود ، خودم رو زیر کوهی از کار دفن کرده بودم ، پدرم ناگهان فوت کرد ، و روابط اجتماعیم دچار طوفان شد ، در آن زمان هرگز نمی تونستم تصور کنم ، که از دل بزرگترین اندوهم ، عظیمترین نعمت به من عطا خواهد شد ، گوشه چشمی از یک راز بزرگ به من نمایان شده بود ، شروع به تعقیب ردپای این راز در صفحات تاریخ نمودم.</p><p></p><div style="text-align: center;"><br><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6552/pdf-%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%B0%D8%A8/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-size: 20px !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></div></div></div></div><br><br></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-06T09:50:19+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران میلیونر فوری http://razdarun.mihanblog.com/post/112 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 850px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 844px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6510/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/?getppsid=18139" target="_blank"><font size="4"><img src="http://kialink.ir/img_project/3504_1433838329.jpg" alt="میلیونر فوری" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></font></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6510/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;"><font size="4">میلیونر فوری</font></a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><p><font size="4">حکایت دولت و دانایی</font></p><p><font size="4">میلیونر فوری</font></p><p><font size="4">از مارک فیشر</font></p><p><font size="4">آیا شما هم مثل بسیاری افراد دیگر دوست دارید قبل از ۳۰ سالگی میلیونر شوید؟ همانطور که می دانید این آرزو محال نیست، ولی چندان آسان هم به دست نمی آید. افراد مختلف روش های مختلفی را برای رسیدن به این هدف امتحان می کنند، از شرکت در بخت آزمایی گرفته تا سرمایه گذاری در ساخت و ساز مسکن و سایر کارهای تولیدی و خدماتی. بعضی ها به شانس خود تکیه می کنند و بعضی های دیگر به پشتکارشان. شانس همیشه جواب نمی دهد ولی سختکوشی و پشتکار چرا.</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><font size="4"><br><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6510/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></font></div></div></div></div><font size="4"><br><br></font></td></tr></tbody></table> text/html 2016-12-06T09:49:01+01:00 razdarun.mihanblog.com ترنم باران اکنکار-کلید جهان های اسرار http://razdarun.mihanblog.com/post/111 <table align="center" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Times New Roman&quot;; text-align: center; width: 850px;"><tbody><tr><td align="center"><div style="text-align: justify;"><div style="direction: rtl;"><div style="margin-bottom: 10px; width: 844px; border: 0px solid rgb(0, 0, 0) !important; padding: 12px !important; overflow: auto !important; background-image: initial !important; background-position: initial !important; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6472/%D8%A7%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/?getppsid=18139" target="_blank"><font size="4"><img src="http://kialink.ir/img_project/3504_1433790122.jpg" alt="اکنکار-کلید جهان های اسرار" style="width: 130px; height: 125px; float: right !important; margin: 0px 0px 0px 10px !important; padding-top: 10px !important;"></font></a><h3 style="direction: rtl; text-align: right; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; font-stretch: normal !important; line-height: 1.7 !important; margin-top: 0px !important;"><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6472/%D8%A7%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/?getppsid=18139" target="_blank" style="text-decoration: none !important; color: rgb(25, 90, 218) !important;"><font size="4">اکنکار-کلید جهان های اسرار</font></a></h3><p style="font-stretch: normal !important; font-size: 13px !important; line-height: 1.5 !important; font-family: Tahoma !important; direction: rtl !important;"></p><p><font size="4">این کتاب در 12 فصل میباشد:</font></p><p><font size="4">1-راه نهان به سوی خدا از طریق سفر روح</font></p><p><font size="4">2-واقعیت سفر به ماورای کالبد فیزیکی</font></p><p><font size="4">3-روشهای شگفت انگیز سفر روح</font></p><p><font size="4">4-سفیران روح و روشهای آنها</font></p><p><font size="4">و ...&nbsp;</font></p><p></p><div style="text-align: center;"><font size="4"><br><a href="http://emperator.4kia.ir/info/6472/%D8%A7%DA%A9%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1/?getppsid=18139" target="_blank" style="padding: 6px 10px; font-family: arial; background-color: rgb(25, 90, 218) !important; color: rgb(255, 255, 255) !important; text-decoration: none !important; font-weight: bold !important;">دریافت فایل</a></font></div></div></div></div><font size="4"><br><br></font></td></tr></tbody></table>